7 thủ thuật hay nhất định phải có trong 1 site wordpress

Dưới đây Tôi giới thiệu vài thủ thuật/ hàm cần có trong wordpress, tất cả hàm này được thêm vào file functions.php

1. Nhúng Google Analytics

1
2
3
4
add_action('wp_footer', 'add_googleanalytics');
function add_googleanalytics() {
// Paste your Google Analytics code here
}

2. Nhúng biểu tượng favicon

// add a favicon to your
function blog_favicon() {
echo '<link rel="Shortcut Icon" type="image/x-icon" href="'.get_bloginfo('url').'/favicon.ico" />';
}
add_action('wp_head', 'blog_favicon');

3.  Ẩn phiên bản wordpress:

vì lý do bảo mật, bạn nên ẩn phiên bản wordpress

1
2
3
4
function remove_version() {
return '';
}
add_filter('the_generator', 'remove_version');

4. Chỉnh footer text trong admin

1
2
3
4
5
6
function remove_footer_admin () {
echo 'Design by @ your name';
// or insert anything need to show
}
add_filter('admin_footer_text', 'remove_footer_admin');

5. Bật tính năng post Thumbnails

</pre>
<div>
<div id="crayon-5194ae1dcf69b-1">add_theme_support( 'post-thumbnails' );</div>
</div>
<pre>

6. Bật tính năng hỗ trợ menu

1
2
3
4
5
</pre>
<div>
<div id="crayon-5194ae1dcf702-1">add_theme_support( 'menus' );</div>
</div>
<pre>

7. Đổi logo trang đăng nhập admin

1
2
3
4
5
6
7
8
add_action('login_head', 'phpface_set_admin_logo');
function phpface_set_admin_logo() {
echo '<style type="text/css">
h1 a {
background-image:url('url logo') !important;
};
</style>';
}

7. Ẩn thanh công cụ admin (Admin bar)

1
add_filter('show_admin_bar', '__return_false');

( Nguồn: phpface.net – thuthuatwordpress.org)

Cùng Danh Mục

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>